Printer Friendly Version Упис у МКР у Р. Србији лица којима су изводи из МКР издати од стране бивших република СФРЈ - обавештење @ 16 November 2018 11:11 AM

Обавештавамо све држављане Р. Србије који су рођени на територјији бивших република СФРЈ, а који у претходном периоду нису покренули поступак за упис у матичне књиге Р. Србије, да без одлагања покрену одговарајући управни поступак из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу и регулишу обавезу уписа у МКР у Р. Србији.

Држављани Р. Србије рођени на територији неке од бивших република СФРЈ могли су да приликом подношења захтева за издавање биометријског пасоша у неком од дипломатско-конзуларних представништава Р. Србије, приложе и извод из матичне књиге рођених (не старији од годину дана) који је издат од стране надлежних органа неке од бивших република СФРЈ, али уз обавезу да приликом првог доласка у земљу изврше упис у матичне књиге Р. Србије. 

Имајући у виду да се током 2018-2019. године, очекује повећан број захтева грађана за замену биометријског пасоша Р. Србије услед истека рока важења претходног, подсећамо да Прописи у области издавања биометријских докумената предвиђају обавезу свих грађана рођених на територији неке од бивших република СФРЈ, обавезно изврђе упис у матичне књиге Р. Србије. 

Молимо да грађани имају у виду да уколико не поступе по наведеном, надлежне полицијске управе МУП-а Р. Србије које буду решавале по захтевима за издавање путних исправа наших држављана, поднетих у ДКП-има, захтеваће допуну захтева ажурним подацима о упису у матичне књиге Р. Србије.

Напомињемо да је упис у МКР Р. Србије неопходан у циљу једнообразног попуњавања Централног регистра који се води у Р. Србији, на основу јавних исправа Р. Србије (у конкретном случају - извод из матичне књиге рођених Р. Србије).